Πιθανές επιπλοκές μετά από διαθλαστική επέμβαση

   Όπως σε κάθε ιατρική πράξη, έτσι και στα LASER μπορεί να εμφανιστούν επιπλοκές, ανάμεσα στις οποίες είναι και μια μικρή απόκλιση από το επιθυμητό διαθλαστικό αποτέλεσμα. Στις επιπλοκές περιλαμβάνονται μολύνσεις, ατελής δημιουργία flap, επιφανειακή θολερότητα του κερατοειδούς, κερατεκτασία, ξηροφθαλμία. Η πιθανότητα εμφάνισης των παραπάνω επιπλοκών ελαχιστοποιείται στην πράξη εάν γίνει σωστή προεγχειρητική εκτίμηση για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου και εφόσον τηρηθούν σωστά οι οδηγίες για τη μετεγχειρητική αγωγή. Η χρήση του Femtosecond LASER έχει πρακτικά εκμηδενίσει την πιθανότητα διεγχειρήτικων επιπλοκών. Παρ’ όλ’ αυτά, και στην ελάχιστα πιθανή περίπτωση εμφάνισης των προαναφερθέντων επιπλοκών, αυτές αντιμετωπίζονται. Τελικά η χρήση των LASER για την αντιμετώπιση των διαθλαστικών ανωμαλιών έχει πολύ λιγότερες επιπλοκές από τη χρόνια χρήση φακών επαφής (μολύνσεις, corneal warpage, δυστροφίες, βλάβες ενδοθηλίου κλπ).